SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

level: (B1) 22-29

Questions and Answers List

level questions: (B1) 22-29

QuestionAnswer
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.
The car was a bargain at that price.Chiếc xe này là một món hời ở mức giá đó.
We did a deal with the management on overtime.Chúng tôi đã thỏa thuận với quản lý về việc làm thêm giờ.
He always begins his lessons with a warmup exercise.Anh ấy luôn bắt đầu bài học của mình với một bài tập khởi động.
I only started this book yesterday.Tôi chỉ mới bắt đầu cuốn sách này ngày hôm qua.
She’s in the beginners’ class.Cô ấy tham gia lớp học dành cho người mới bắt đầu.
I’m a complete novice at skiing.Tôi là người mới học trượt tuyết.
The tournament is open to both amateurs and professionals.Giải đấu dành cho người mới học và người chuyên nghiệp.
The doctor behaved very unprofessionally.Bác sĩ đã cư xử rất thiếu chuyên nghiệp.
John’s been acting very strangely lately.Gần đây, Jone cư xử rất kỳ lạ.
They crawled along on their bellies.Chúng bò dọc theo bụng.
You shouldn’t exercise on a full stomach.Bạn không nên tập thể dục khi bụng đói.
He dived below the surface of the water.Anh ta lặn xuống dưới mặt nước.
He hides under the bed.Anh ta trốn dưới gầm giường.
It’s the world’s biggest computer company.Đó là công ty máy tính lớn nhất thế giới.
His business empire was vast.His business empire was vast.
Brazil is the world’s largest producer of coffee.Brazil là nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.
Sign your name in the blank space below.Ký tên của bạn vào chỗ trống bên dưới.
It’s not good to drink alcohol on an empty stomach.Uống rượu khi đói là không tốt.