SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Thai and Pronunciations


🇬🇧  »  🇹🇭
Learn Thai From English
Created:


Public
Created by:
hula 0v0


5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


customer
🇹🇭


ลูกค้า (Lūkkĥā)

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Speaking & ListeningPractice pronunciation

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingPractice your speaking ability
TypingTyping only mode

Thai and Pronunciations - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Thai and Pronunciations - Details

Levels:

Questions:

1300 questions
🇬🇧🇹🇭
Customer
ลูกค้า (Lūkkĥā)
Layer
ชั้น (Chận)
Raw
ดิบ (Dib)
Eerie
น่าขนลุก (Ǹā k̄hnluk)
Stress
ความเครียด (Khwāmkherīyd)
Clean
สะอาด (S̄axād)
Over
เกิน (Kein)
Shoulder
ไหล่ (H̄ịl̀)
Attracting
ดึง ดูด (Dụng dūd)
Holding
การครอบครอง (Kār khrxbkhrxng)
Deadpan
เหลอ (H̄elx)
Damn
สาปแช่ง (S̄āp chæ̀ng)
Forty
สี่สิบ (S̄ī̀ s̄ib)
Inner
ภายใน (P̣hāynı)
Rare
หายาก (H̄ā yāk)
Later
ภายหลัง (P̣hāyh̄lạng)
Fallen
ล้มลง (L̂m lng)
Stop
หยุด (H̄yud)
Hand
มือ (Mụ̄x)
Catching
จับ (Cạb)
Gritted
กรวด (Krwd)
Thumb
หัวแม่มือ (Nîw h̄ạwmæ̀mụ̄x)
Disagree
ไม่เห็นด้วย (Mị̀ h̄ĕn d̂wy)
Issue
ปัญหา (Pạỵh̄ā)
Connected
เชื่อมต่อ (Cheụ̄̀xm t̀x)
Child
เด็ก (Dĕk)
Bad
เลว (Lew)
Nods
พยักหน้า (Phyạk h̄n̂ā)
Now
ตอนนี้ (Txn nī̂)
Great
ยอดเยี่ยม (Yxd yeī̀ym)
Contains
ประกอบ ด้วย (Prakxbd̂wy)
Crimes
อาชญากรรม (Xāchỵākrrm)
Shout
ตะโกน (Takon)
Calm
เงียบสงบ (Ngeīyb s̄ngb)
Bark
เห่า (H̄èā)
Marry
แต่งงาน (Tæ̀ngngān)
Disabilities
ความพิการ (Khwām phikār)
Except
ยกเว้น (Ykwên)
Gulped
กลืน (Klụ̄n)
Family
ตระกูล (Trakūl)
Developing
กำลังพัฒนา (Kảlạng phạtʹhnā)
Desperate
หมดหวัง (H̄md h̄wạng)
Impossible
เป็นไปไม่ได้ (Pĕn pị mị̀ dị̂)
Multiple
หลายรายการ (H̄lāy rāykār)
Skill
ทักษะ (Thạks̄ʹa)
Football
ฟุตบอล (Futbxl)
Trust
เชื่อมั่น (Cheụ̄̀x mạ̀n)
Sucked
ดูด (Dūd)
Boys
เด็กผู้ชาย (Dĕk p̄hū̂chāy)
Hidden
ที่ซ่อนอยู่ (Thī̀ s̀xn xyū̀)
Locker
ตู้เก็บของ (Tū̂ kĕb k̄hxng)
Everyone
ทุกคน (Thuk khn)
Silence
ความเงียบ (Khwām ngeīyb)
Tight
แน่น (Næ̀n)
Crack
แตก (Tæk)
Sue
ฟ้อง (F̂xng)
Guilty
รู้สึกผิด (Rū̂s̄ụk p̄hid)
Wrinkle
ริ้วรอย (Rîw rxy)
Adverse
เป็นผลร้าย (Pĕn p̄hl r̂āy)
Cloud
คลาวด์ (Khlā wd̒)
Finger
นิ้ว (Nîw)
Huff
ฮึก (Ḥụk)
Slung
สะพาย (S̄aphāy)
Throw
โยน (Yon)
Constant
มั่นคง (Mạ̀nkhng)
Hide
ซ่อน (S̀xn)
Feet
เท้า (Thêā)
Himself
ตัวเขาเอง (Tạw k̄heā xeng)
Elbows
ข้อศอก (K̄ĥxṣ̄xk)
Satisfied
พอใจ (Phxcı)
Met
พบ (Phb)
Maniac
คนบ้า (Khn b̂ā)
Suppose
สมมติ (S̄mmti)
Plot
พล็อต (Phl̆xt)
Wearing
น่าเหนื่อยหน่าย (Ǹā h̄enụ̄̀xyh̄ǹāy)
Twisted
บิดเบี้ยว (Bidbeī̂yw)
Resist
ต้านทาน (T̂ānthān)
Short
ย่อ (Ỳx)
Puddle
บ่อ (B̀x)
Glance
ชำเลือง (Chảleụ̄xng)
Urge
กระตุ้น (Kratûn)
Stubble
ตอซัง (Tx sạng)
Effect
ผล (P̄hl)
Shoot
ยิง (Ying)
Harm
อันตราย (Xạntrāy)
Rumble
คะนอง (Khanxng)
Thigh
ต้นขา (T̂n k̄hā)
Illuminating
ส่องสว่าง (S̄̀xng s̄ẁāng)
Roll
ม้วน (M̂wn)
Cried
ร้องไห้ (R̂xngh̄ị̂)
Butcher
คนขายเนื้อ (Khn k̄hāy neụ̄̂x)
Himself
ตัวเขาเอง (Tạw k̄heā xeng)
Observe
สังเกต (S̄ạngket)
Difference
ความแตกต่าง (Khwām tæk t̀āng)
Extra
พิเศษ (Phiṣ̄es̄ʹ)
Stomping
กระทืบ (Krathụ̄b)
Glowing
เรือง (Reụ̄xng)
Smashing
ยอดเยี่ยม (Yxd yeī̀ym)
Disturbing
รบกวน (Rbkwn)
Relationship
ความสัมพันธ์ (Khwām s̄ạmphạnṭh̒)