SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Tiếng nga sơ cấp a1, a2, b1 (russian for vietnamese)

- Khóa học tương thích với cả máy tính và điện thoại, tuy nhiên trên môi trường máy tính sẽ phù hợp cho việc làm bài hơn. - Trong phần typing viết lại câu, nên sử dụng bàn phím bulgarian phonetics và russian để đạt hiệu quả gõ cao nhất - Các bạn lưu ý, mối câu khi làm phải ít nhất đúng 2 lần tức là đạt trạng thái "correct twice" để có thể xem là học thuộc (learned), từ đó câu hỏi mới có thể được ôn lại trong phần Practice. - Các bạn lưu ý có những câu đáp án được viết bằng tiếng nga và có cái viết bằng tiếng việt, là nguyên mẫu của đề thi, các bạn lưu ý chỉnh ngôn ngữ gõ đáp án cho phù hợp để tránh bị đánh nhầm là làm sai. - Nếu các câu vẫn chưa đạt trạng thái correct twice nhưng bạn vẫn được làm chúng một cách tổng hợp thì nên chọn trong phần exam/test, đã lược bỏ chương từ mới để không bị thêm vào test nữa. - Có 2 bài đọc cũ không được cập nhật trong bài đọc bổ sung vì đã có trong 2 đề cũ đầu 2020, nên bạn cần vào 2 đề đầu để làm . - Khi muốn ôn tập lại các câu hỏi đã từng học trong tất cả các chế độ, khuyên bạn dùng chế độ Practice>Practice full course>Typing. - Nếu chỉ muốn làm các bài tập, nên dùng chế độ Typing, đặc biệt chế độ typing tỏ ra cực kì hiệu quả với phần viết lại câu nếu như các bạn biến đổi sai do không để ý, do thói quen hoặc do hiểu sai về ngữ pháp. Với bài nghe nên dùng chế độ Multiple choice.


🇷🇺
In Russian
Created:
Tiếng nga sơ cấp a1, a2, b1 (russian for vietnamese)


Public
Created by:
santo3vong


4.75 / 5  (4 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


1. Здравствуйте, Пётр! - Доброе________, Татьяна! A. утро Б. ночь В. день Г. вечер
[Back]


а

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

TypingTyping only mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

Learn with flashcards
Complete the sentence
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation

Tiếng nga sơ cấp a1, a2, b1 (russian for vietnamese) - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Tiếng nga sơ cấp a1, a2, b1 (russian for vietnamese) - Details

Levels:

Questions:

1237 questions
🇷🇺🇷🇺
"городской"
"thuộc về thành thị"
"в молодости"
"khi còn thiếu niên"
"Лора выучит стихи завтра."
"Laura học thơ vào ngày mai."
"пригласить"
"mời (hoàn thành)"
"Вчера я тоже помог ему перевести текст."
"Hôm qua tôi cũng đã giúp anh ấy dịch văn bản."
"помочь"
"giúp (hoàn thành)"
"Я хочу рассказать тебе о своих каникулах"
"Tôi muốn nói với bạn về kỳ nghỉ của tôi"
"мне понравилась одна ученица"
"Tôi đã thích một học sinh nữ"
"ёе звали Ира"
"cô ấy tên là Ira"
"Ира была отличницей"
"Ira là một học sinh xuất sắc"
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году.Б
"Что случилось с Зиной?"
"Chuyện gì đã xảy ra với Zina?"
Скоро первое сентября. Начинается учебный год. в нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. ////////////////// 1.А. лето Б. летом В. лете Г. летА
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. 2. А. покупаем б. покупают В.покупала Г. покупаетБ
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. 3.А. школьной Б. школьная В. школьный Г.школьномА
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. 4. А. лет Б. год В. года Г. годыВ
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. 5. А. годы Б. год В. года Г. летГ
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. /////////////////////// 6. А. на б.в В. с Г. безБ
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. 7.А. раз Б. раза В. разов Г. разыА
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. 8. А. ты Б. он В. она Г. мыВ
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. 9.А. десятой Б. десятая В. десятом Г. десятогоА
Скоро первое сентября. Начинается учебный гсци 6 нашем доме многие дети идут в первый класс. Всё (1) .. ..наш дом готовится к школе. Мамы и бабушки (2) ....... школьные костюмы и платья, портфели, учебники, ручки, тетради, карандаши. А вечером папы и дедушки говорят о (3) жизни. - “В три (4) дети уже говорят по телефону, смотрят телевизор. В четыре года у них есть электрические игрушки, в пять (5) они уже ходят в театры и на концерты, слушают музыку, играют (6) шахматы”. - “Да,” - говорит дедушка. А у нас были совсем другие игрушки”. Первый (7) с новым портфелем идёт в школу Аня. Ещё недавно (8) играла в мяч во дворе, а сейчас она уже учительница. А Гена из (9) квартиры уже студент. Он будет режиссёром. Готовится к началу (10) и Василий Петрович. Каждый год первого сентября Василий Петрович идёт в школу. Как видите, наш дом готовится к новому учебному году. ///////////////////// 10. А. занятиями Б. занятия В.занятие Г. занятийБ
Сегодня они опять поссорились. Они - это мама и мальчик Серёжа. Серёже 6 лет, и он уже большой и ходит в школу. Все говорят, что он послушный. Послушный мальчик не хочет идти в кукольный театр. Никто не знает, почему он не хочет. А сам Серёжа не объясняет. Он молчит. У него честные глаза, и он молчит. - Хорошо, - говорит мама. - Почему ты не хочешь ехать в театр? Там идёт новый спектакль. Ну?Серёжа немного думает и говорит: - Не хочу. Хочу в зоопарк. Хочу пойти в зоопарк! - повторяет он упрямо. - Но мы уже ездили туда много раз. И в прошлые выходные мы тоже там были. Мы что, будем ездить в зоопарк каждое воскресенье? Тогда у нас не будет времени ходить в театры. Понимаешь?Серёжа всё понимает, но молчит. У него тайна, и он её никому не открывает. В зоопарке живёт его любимая обезьянка Микки. Серёжа ездит в зоопарк, чтобы её кормить. Обезьянка любит конфеты и яблоки. Серёжа уже всё приготовил. Он не хочет ссориться, но и ехать в театр тоже не хочет. Мама тоже не хочет ссориться, и она давно догадалась об обезьянке, поэтому она говорит: - Хорошо. Давай поедем, куда ты хочешь. Сейчас Серёжа едет в зоопарк на автобусе. Он забыл о ссоре и думает об обезьянке Микки. Друг ждёт. ////////////////////////// 1. Кто с кем ссорились сегодня? А. Мама со своим сыном. В. Серёжа со своим другом Б.Мама с папой. Г. Мама с дочкой.А
Сегодня они опять поссорились. Они - это мама и мальчик Серёжа. Серёже 6 лет, и он уже большой и ходит в школу. Все говорят, что он послушный. Послушный мальчик не хочет идти в кукольный театр. Никто не знает, почему он не хочет. А сам Серёжа не объясняет. Он молчит. У него честные глаза, и он молчит. - Хорошо, - говорит мама. - Почему ты не хочешь ехать в театр? Там идёт новый спектакль. Ну?Серёжа немного думает и говорит: - Не хочу. Хочу в зоопарк. Хочу пойти в зоопарк! - повторяет он упрямо. - Но мы уже ездили туда много раз. И в прошлые выходные мы тоже там были. Мы что, будем ездить в зоопарк каждое воскресенье? Тогда у нас не будет времени ходить в театры. Понимаешь?Серёжа всё понимает, но молчит. У него тайна, и он её никому не открывает. В зоопарке живёт его любимая обезьянка Микки. Серёжа ездит в зоопарк, чтобы её кормить. Обезьянка любит конфеты и яблоки. Серёжа уже всё приготовил. Он не хочет ссориться, но и ехать в театр тоже не хочет. Мама тоже не хочет ссориться, и она давно догадалась об обезьянке, поэтому она говорит: - Хорошо. Давай поедем, куда ты хочешь. Сейчас Серёжа едет в зоопарк на автобусе. Он забыл о ссоре и думает об обезьянке Микки. Друг ждёт. ////////////////////////// 2. Куда не хочет идти Серёжа сегодня? А. В клуб. Б.В зоопарк В. В школу. Г. В театр.Г
Сегодня они опять поссорились. Они - это мама и мальчик Серёжа. Серёже 6 лет, и он уже большой и ходит в школу. Все говорят, что он послушный. Послушный мальчик не хочет идти в кукольный театр. Никто не знает, почему он не хочет. А сам Серёжа не объясняет. Он молчит. У него честные глаза, и он молчит. - Хорошо, - говорит мама. - Почему ты не хочешь ехать в театр? Там идёт новый спектакль. Ну?Серёжа немного думает и говорит: - Не хочу. Хочу в зоопарк. Хочу пойти в зоопарк! - повторяет он упрямо. - Но мы уже ездили туда много раз. И в прошлые выходные мы тоже там были. Мы что, будем ездить в зоопарк каждое воскресенье? Тогда у нас не будет времени ходить в театры. Понимаешь?Серёжа всё понимает, но молчит. У него тайна, и он её никому не открывает. В зоопарке живёт его любимая обезьянка Микки. Серёжа ездит в зоопарк, чтобы её кормить. Обезьянка любит конфеты и яблоки. Серёжа уже всё приготовил. Он не хочет ссориться, но и ехать в театр тоже не хочет. Мама тоже не хочет ссориться, и она давно догадалась об обезьянке, поэтому она говорит: - Хорошо. Давай поедем, куда ты хочешь. Сейчас Серёжа едет в зоопарк на автобусе. Он забыл о ссоре и думает об обезьянке Микки. Друг ждёт. ////////////////////////// 3. Где они были в прошлые выходные? А. В клубе. Б.В театре. В. В зоопарке. Г. В школеВ
Сегодня они опять поссорились. Они - это мама и мальчик Серёжа. Серёже 6 лет, и он уже большой и ходит в школу. Все говорят, что он послушный. Послушный мальчик не хочет идти в кукольный театр. Никто не знает, почему он не хочет. А сам Серёжа не объясняет. Он молчит. У него честные глаза, и он молчит. - Хорошо, - говорит мама. - Почему ты не хочешь ехать в театр? Там идёт новый спектакль. Ну?Серёжа немного думает и говорит: - Не хочу. Хочу в зоопарк. Хочу пойти в зоопарк! - повторяет он упрямо. - Но мы уже ездили туда много раз. И в прошлые выходные мы тоже там были. Мы что, будем ездить в зоопарк каждое воскресенье? Тогда у нас не будет времени ходить в театры. Понимаешь?Серёжа всё понимает, но молчит. У него тайна, и он её никому не открывает. В зоопарке живёт его любимая обезьянка Микки. Серёжа ездит в зоопарк, чтобы её кормить. Обезьянка любит конфеты и яблоки. Серёжа уже всё приготовил. Он не хочет ссориться, но и ехать в театр тоже не хочет. Мама тоже не хочет ссориться, и она давно догадалась об обезьянке, поэтому она говорит: - Хорошо. Давай поедем, куда ты хочешь. Сейчас Серёжа едет в зоопарк на автобусе. Он забыл о ссоре и думает об обезьянке Микки. Друг ждёт. ////////////////////////// 4. Зачем хочет пойти сегодня Серёжа в зоопарк? А. Чтобы кормить Микки. Б. Чтобы смотреть мультфильм Б.Чтобы купить мороженое Г. Чтобы смотреть тиграА
Сегодня они опять поссорились. Они - это мама и мальчик Серёжа. Серёже 6 лет, и он уже большой и ходит в школу. Все говорят, что он послушный. Послушный мальчик не хочет идти в кукольный театр. Никто не знает, почему он не хочет. А сам Серёжа не объясняет. Он молчит. У него честные глаза, и он молчит. - Хорошо, - говорит мама. - Почему ты не хочешь ехать в театр? Там идёт новый спектакль. Ну?Серёжа немного думает и говорит: - Не хочу. Хочу в зоопарк. Хочу пойти в зоопарк! - повторяет он упрямо. - Но мы уже ездили туда много раз. И в прошлые выходные мы тоже там были. Мы что, будем ездить в зоопарк каждое воскресенье? Тогда у нас не будет времени ходить в театры. Понимаешь?Серёжа всё понимает, но молчит. У него тайна, и он её никому не открывает. В зоопарке живёт его любимая обезьянка Микки. Серёжа ездит в зоопарк, чтобы её кормить. Обезьянка любит конфеты и яблоки. Серёжа уже всё приготовил. Он не хочет ссориться, но и ехать в театр тоже не хочет. Мама тоже не хочет ссориться, и она давно догадалась об обезьянке, поэтому она говорит: - Хорошо. Давай поедем, куда ты хочешь. Сейчас Серёжа едет в зоопарк на автобусе. Он забыл о ссоре и думает об обезьянке Микки. Друг ждёт. ////////////////////////// 5. О ком или о чём думает сейчас Серёжа? А. О ссоре. Б.О театре. В. О Микки. Г. О маме.В
1. вчера/ мы/ с/ моя/ подруга/ ходить/ в/ кино/ на/ новый/ фильм.
Вчера мы с моей подругой ходили в кино на новый фильм.
2. в/ 1863-ий/ год/ в/ Англия/ построить/ первый/ метро.
В 1863-ьем году в Англии построили первое метро
7. 22-ое/ декабрь/ день/ создание/ Вьетнамский/ народный/ армия.
22-ое декабря - день создания вьетнамской народной армии
19. в/ 30/ год/ я/ стать/ богатый/ бизнесмен.
В 30 лет я стал богатым бизнесменом
4. курсанты/ быстро/ выполнить/ контрольный/ работа/ потому что/ они/ упорно/ заниматься.
Курсанты быстро выполнили контрольную работу потому что они упорно занимались
12. Мы/ быть/ помнить/ этот/ прекрасный/ время.
Мы будем помнить это прекрасное время
3. когда/ быть/ школьник/ мой/ брат/ увлекаться/ физика/ и/ химия.
Когда был школьником, мой брат увлекался физикой и химией
5. я/ не/ мочь/ перевести/ этот/ текст/ на/ вьетнамский/ язык.
Я не могу перевести этот текст на вьетнамский язык
13. Они/ хорошо/ понимать/ друг друг/ потому что/ они/ говорить/ на/ один/ язык.
Они хорошо понимают друг друга, потому что они говорят на одном языке
15. вчера/ наш/ группа/ ездить/ к/ бывший/ учитель.
Вчера наша группа ездила к бывшему учителю
6. он/ подойти/ к/ милиционер/ и/ спросить/ где/ улица/ Чан Фу.
Он подошёл к милиционеру и спросил где улица чан фу
18. Ю. Гагарин/ первый/ человек/ который/ полететь/ в/ космос.
Ю.гагарин - первый человек, который полетел в космос
20. Ва Лин/ не/ знать/ как/ надо/ читать/ этот/ новый/ слова
Ва лин не знает как надо читать эти новые слова
10. я/ хотеть/ стать/ преподаватель/ английский/ язык.
Я хочу стать преподавателем английского языка
11. Какой/ вид/ транспорт/ любить/ вьетнамцы/ больше всего?
Какой вид транспорта любят вьетнамцы больше всего?
8. интернет/ играть/ важный/ роль/ в/ современный/ жизнь.
Интернет играет важную роль в современной жизни
9. сколько/ стоить/ билет/ на/ этот/ футбольный/ матч?
Сколько стоит билет на этот футбольный матч?
16. Вьетнам/ иметь/ совместный/ граница/ с/ Лаос/ и Китай.
Вьетнам имеет совместную границу с лаосом и китаем
14. сколько/ стоить/ шарф/ белый/ цвет?
Сколько стоит шарф белого цвета?
17. 30-ое/ апрель/ день/ освобождение/ Сайгон.
30-ое апреля - день освобождения сайгона
В квартире № 27 живёт моя семья: мои родители, братья, бабушка и я. Мой отец Николай Иванович Петров - инженер. Сейчас он дома. Моя мама Людмила Сергеевна сегодня работает. Она детский врач. Моя мама - добрый и интересный человек. Она любит слушать и петь русские песни. У неё очень приятный голоВ. Мой старший брат Олег - студент. Ему 23 года. Он учится в университете и изучает английский и французский язы́к. Олег - очень серьёзный студент. Так говорит наша мама. А папа часто говорит: «Мой старший сын - хороший спортсмен». А вот мой младший брат Алёша. Мои родители зовут его Алексей, но ему только 7 лет. Алёша - школьник. У него хороший характер и всегда прекрасное настроение. Он очень весёлый мальчик. Алёша любит читать и рисовать. У меня есть ещё сестра. Её зовут Лиза, Елизавета Николаевна. Она живёт не здесь. Лиза замужем. Лиза - молодая и очень красивая: она высокая, у неё большие голубы́е глаза и светлые волосы. Лиза стюардесса и хорошо говорит по-английски и по-немецки. Моя бабушка Анна Андреевна сейчас тоже дома. Ей 65 лет, но она очень энергичная. Бабушка любит готовить и смотреть телевизор. //////////////////////// 1. Где сейчас Николай Иванович Петров? А. дома Б.в работе В. на отдыхе Г. на заводеА
В квартире № 27 живёт моя семья: мои родители, братья, бабушка и я. Мой отец Николай Иванович Петров - инженер. Сейчас он дома. Моя мама Людмила Сергеевна сегодня работает. Она детский врач. Моя мама - добрый и интересный человек. Она любит слушать и петь русские песни. У неё очень приятный голоВ. Мой старший брат Олег - студент. Ему 23 года. Он учится в университете и изучает английский и французский язы́к. Олег - очень серьёзный студент. Так говорит наша мама. А папа часто говорит: «Мой старший сын - хороший спортсмен». А вот мой младший брат Алёша. Мои родители зовут его Алексей, но ему только 7 лет. Алёша - школьник. У него хороший характер и всегда прекрасное настроение. Он очень весёлый мальчик. Алёша любит читать и рисовать. У меня есть ещё сестра. Её зовут Лиза, Елизавета Николаевна. Она живёт не здесь. Лиза замужем. Лиза - молодая и очень красивая: она высокая, у неё большие голубы́е глаза и светлые волосы. Лиза стюардесса и хорошо говорит по-английски и по-немецки. Моя бабушка Анна Андреевна сейчас тоже дома. Ей 65 лет, но она очень энергичная. Бабушка любит готовить и смотреть телевизор. //////////////////////// 2. Какой характер у Людмилой Сергеевной? А. злой , Б.серёзный В. смешный Г. добрыйГ
В квартире № 27 живёт моя семья: мои родители, братья, бабушка и я. Мой отец Николай Иванович Петров - инженер. Сейчас он дома. Моя мама Людмила Сергеевна сегодня работает. Она детский врач. Моя мама - добрый и интересный человек. Она любит слушать и петь русские песни. У неё очень приятный голоВ. Мой старший брат Олег - студент. Ему 23 года. Он учится в университете и изучает английский и французский язы́к. Олег - очень серьёзный студент. Так говорит наша мама. А папа часто говорит: «Мой старший сын - хороший спортсмен». А вот мой младший брат Алёша. Мои родители зовут его Алексей, но ему только 7 лет. Алёша - школьник. У него хороший характер и всегда прекрасное настроение. Он очень весёлый мальчик. Алёша любит читать и рисовать. У меня есть ещё сестра. Её зовут Лиза, Елизавета Николаевна. Она живёт не здесь. Лиза замужем. Лиза - молодая и очень красивая: она высокая, у неё большие голубы́е глаза и светлые волосы. Лиза стюардесса и хорошо говорит по-английски и по-немецки. Моя бабушка Анна Андреевна сейчас тоже дома. Ей 65 лет, но она очень энергичная. Бабушка любит готовить и смотреть телевизор. //////////////////////// 3. Кем работает Олег? А. врачом Б.студентом В. инженером Г. филологомБ
В квартире № 27 живёт моя семья: мои родители, братья, бабушка и я. Мой отец Николай Иванович Петров - инженер. Сейчас он дома. Моя мама Людмила Сергеевна сегодня работает. Она детский врач. Моя мама - добрый и интересный человек. Она любит слушать и петь русские песни. У неё очень приятный голоВ. Мой старший брат Олег - студент. Ему 23 года. Он учится в университете и изучает английский и французский язы́к. Олег - очень серьёзный студент. Так говорит наша мама. А папа часто говорит: «Мой старший сын - хороший спортсмен». А вот мой младший брат Алёша. Мои родители зовут его Алексей, но ему только 7 лет. Алёша - школьник. У него хороший характер и всегда прекрасное настроение. Он очень весёлый мальчик. Алёша любит читать и рисовать. У меня есть ещё сестра. Её зовут Лиза, Елизавета Николаевна. Она живёт не здесь. Лиза замужем. Лиза - молодая и очень красивая: она высокая, у неё большие голубы́е глаза и светлые волосы. Лиза стюардесса и хорошо говорит по-английски и по-немецки. Моя бабушка Анна Андреевна сейчас тоже дома. Ей 65 лет, но она очень энергичная. Бабушка любит готовить и смотреть телевизор. //////////////////////// 4. Сколько иностранных языков изучает Олег? А. 2 Б.З В. 4 Г. 5А
В квартире № 27 живёт моя семья: мои родители, братья, бабушка и я. Мой отец Николай Иванович Петров - инженер. Сейчас он дома. Моя мама Людмила Сергеевна сегодня работает. Она детский врач. Моя мама - добрый и интересный человек. Она любит слушать и петь русские песни. У неё очень приятный голоВ. Мой старший брат Олег - студент. Ему 23 года. Он учится в университете и изучает английский и французский язы́к. Олег - очень серьёзный студент. Так говорит наша мама. А папа часто говорит: «Мой старший сын - хороший спортсмен». А вот мой младший брат Алёша. Мои родители зовут его Алексей, но ему только 7 лет. Алёша - школьник. У него хороший характер и всегда прекрасное настроение. Он очень весёлый мальчик. Алёша любит читать и рисовать. У меня есть ещё сестра. Её зовут Лиза, Елизавета Николаевна. Она живёт не здесь. Лиза замужем. Лиза - молодая и очень красивая: она высокая, у неё большие голубы́е глаза и светлые волосы. Лиза стюардесса и хорошо говорит по-английски и по-немецки. Моя бабушка Анна Андреевна сейчас тоже дома. Ей 65 лет, но она очень энергичная. Бабушка любит готовить и смотреть телевизор. //////////////////////// 5. Где работает Лиза? А. дома Б.на самолёте В. в больнице Г. в университетеБ